Dotace - Kotlíková dotace


Informace o programu

Operační program Životní prostředí 2014-2020 – specifický cíl 2.1 prioritní osy 2
Cíl: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností


Základní podmínky

Žadatel je fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník rodinného domu k trvalému bydlení.
Odstraňovaný kotel je na tuhá paliva s ručním přikládáním.
Nelze dotovat: lokální zdroje tepla bez teplovodní otopné soustavy, kotle pořízené s financováním dotací po 1.1.2009, výměnu starého plynového nebo elektrického kotle, kotel na biomasu za kotel umožňující spalování uhlí, kotle instalované v novostavbách.


Dotované zdroje tepla

Seznam registrovaných výrobků pro dotace na internetu: sfzp.cz

 • Tepelná čerpadla
  - plnící parametry ČSN EN 14 511 na minimální topný faktor
  - plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
 • Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  - plnící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tzv. „Ecodesign“
 • Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
  - plnící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tzv. „Ecodesign“
  - požadavek na objem instalovaných zásobníků 55 litrů/kW výkonu kotle
 • Plynové kondenzační kotle
  - plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
 • Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  - plnící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tzv. „Ecodesign“
 • Solární termické systémy
  - solární kolektory plnící požadavky Vyhlášky č. 441/2012 Sb.
  - lze dotovat pouze s výměnou starého kotle

 • Výše dotace

  Poměr dotace z celkových uhrazených doložených způsobilých výdajů.
  Poměr dotace se stanoví dle typu nového zdroje tepla.

  • Dotace 80 %
   - tepelná čerpadla, kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
     (max. 120 000 Kč, pro prioritní oblasti max. 127 500 Kč)
   - kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
     (max. 75 000 Kč, pro prioritní oblasti max. 82 500 Kč)
  • Dotace 75 %
   - plynové kondenzační kotle
     (max. 95 000 Kč, pro prioritní oblasti max. 102 500 Kč)
   - kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva
     (max. 75 000 Kč, pro prioritní oblasti max. 82 500 Kč)

  + 7 500 Kč pro prioritní oblasti v katastrálním území obcí ze Seznamu prioritních měst a obcí –
  aglomerace se horšenou kvalitou ovzduší (www.opzp.cz – Výzvy – 16. výzva – Dokumenty)


  Způsobilé výdaje

  • Výdaje na výměnu zdroje tepla a související práce a dodávky včetně DPH
  • Výdaje na projektovou dokumentaci pro správnou realizaci výměny zdroje tepla
  • Výdaje způsobilé od 15. 7. 2015, zpětné proplácení doložených způsobilých výdajů
  • Instalace solárního termického systému spolu s výměnou starého kotle

  Žádost o dotaci

  Formulář žádosti, přílohy a přesné znění podmínek výzvy programu na stránkách Kraje.

  • Formulář žádosti o poskytnutí dotace
  • Prohlášení spoluvlastníků domu nebo pozemku
  • Prohlášení v případě, že starý kotel není jediným zdrojem tepla v domě
  • Fotodokumentace stávajícího kotle (identifikace místnosti, čitelné připojení na otopnou soustavu a na komínové těleso)

  Požadavky na dodavatele

  Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné a fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla) musí podle § 7, odst. 4, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, provádět pouze osoba s osvědčením z dané profesní kvalifikace. Nesplněním povinnosti zajištění instalace podle zákona se fyzická osoba jako žadatel o dotaci vystavuje možnosti udělení pokuty dle § 12 až do výše 100 000 Kč nebo odebrání dotace.


  Nová zelená úsporám

  • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

   • Podoblast podpory C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla
    Výměna lokálního zdroje tepla bez teplovodní otopné soustavy za centrální zdroj vytápění nebo výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo. Míra dotace 50 % způsobilých výdajů, dotace až 100 000 Kč.
   • Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
    Instalace solárního systému do stávajících domů i do novostaveb.
    Dotační bonus 10 000 Kč při kombinaci s Kotlíkovou dotací.
    Míra dotace 50 % způsobilých výdajů, dotace až 150 000 Kč.
   • Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku
    Dotace až 5 000 Kč, max. míra dotace 15 % z celkové částky dotace.

  Kombinace dotačních programů

  Pro maximální snížení nákladů na energie využijte finanční podporu společně z obou dotačních programů Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám.


  Příklad: financování odstranění starého kotle na tuhá paliva a instalace kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a solárního systému pro rodinný dům v Ostravě

  • - 150 000 Kč: náklady na realizaci kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • + 127 500 Kč: dotace na realizaci kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • - 100 000 Kč: náklady na realizaci solárního systému a zpracování odborného posudku
  • + 70 000 Kč: dotace na realizaci solárního systému a zpracování odborného posudku
  • = 57 500 Kč: investiční náklady po dotaci na realizaci systému v hodnotě 250 000 Kč  Podle zákona č. 406/2000 Sb. je nutné od 1. 1. 2015 mít certifikaci k instalaci kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel, solárních systémů a dalších ekologických zdrojů. Naši dodavatelé splňují tyto zákonné požadavky.


  Neváhejte. Vzhledem k výši poskytované dotace budou alokované peníze v jednotlivých krajích stačit jen na velmi omezený počet žadatelů. V praxi to bude znamenat, že příjem žádostí se zastaví záhy po spuštění.


  Informace o programu

  Operační program Životní prostředí 2014-2020 – specifický cíl 2.1 prioritní osy 2
  Cíl: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností


  Základní podmínky

  Žadatel je fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník rodinného domu k trvalému bydlení.
  Odstraňovaný kotel je na tuhá paliva s ručním přikládáním.
  Nelze dotovat: lokální zdroje tepla bez teplovodní otopné soustavy, kotle pořízené s financováním dotací po 1.1.2009, výměnu starého plynového nebo elektrického kotle, kotel na biomasu za kotel umožňující spalování uhlí, kotle instalované v novostavbách.


  Dotované zdroje tepla
  • Kotle na tuhá paliva plnící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tzv. „Ecodesign“ u ručního přikládání paliva požadavek objemu zásobníků 55 litrů/kW výkonu kotle
  • Plynové kondenzační kotle plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
  • Tepelná čerpadla plnící parametry ČSN EN 14 511 na minimální topný faktor plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
  • Solární termický systém kolektory plnící Vyhlášku č. 441/2012 Sb. lze dotovat pouze s výměnou starého kotle Seznam registrovaných výrobků: www.opzp.cz – Výzvy – 16. výzva – Dokumenty

  Způsobilé výdaje
  • Maximální výše způsobilých výdajů 150 000 Kč včetně DPH
  • Výdaje na výměnu zdroje tepla a související práce a dodávky včetně DPH
  • Z toho maximálně 20 000 Kč vč. DPH na realizaci „mikro“ energetického opatření
  • Výdaje na služby Energetického specialisty – vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) nebo doporučení „mikro“ energetického opatření
  • Výdaje způsobilé od 15. 7. 2015, zpětné proplácení doložených způsobilých výdajů
  • Instalace solárního termického systému spolu s výměnou starého kotle

  Výše dotace

  Poměr dotace z celkových uhrazených doložených způsobilých výdajů.
  Poměr dotace se stanoví dle typu nového zdroje tepla.

  • 70% (max. 105 000 Kč)
   - kotel na tuhá paliva umožňující spalování pouze uhlí
  • 75% (max. 112 500 Kč)
   - kotel na tuhá paliva umožňující spalování uhlí a biomasy, plynový kondenzační kotel
  • 80% (max. 120 000 Kč)
   - kotel na tuhá paliva umožňující spalování pouze biomasy, tepelné čerpadlo
  • + 5% - v katastrálním území obcí ze Seznamu prioritních měst a obcí – aglomerace se horšenou kvalitou ovzduší (www.opzp.cz – Výzvy – 16. výzva – Dokumenty)

  Požadavky na budovu
  • A. Doložení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ nebo lepší Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB)
  • B. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám na opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy
  • C. Realizace technického opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“ energetické opatření):
   • 1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
   • 2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
   • 3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
   • 4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tep. mostů
   • 5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
   • 6. Dílčí výměna oken
   • 7. Výměna vstupních a balkonových dveří
   • 8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
   • 9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

  Požadavky na dodavatele

  Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné a fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla) musí podle § 7, odst. 4, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, provádět pouze osoba s osvědčením z dané profesní kvalifikace. Nesplněním povinnosti zajištění instalace podle zákona se fyzická osoba jako žadatel o dotaci vystavuje možnosti udělení pokuty dle § 12 až do výše 100 000 Kč nebo odebrání dotace.


  Žádost o dotaci

  Formulář žádosti, přílohy a přesné znění podmínek výzvy programu na stránkách Kraje.

  • Formulář žádosti o poskytnutí dotace
  • Prohlášení spoluvlastníků domu nebo pozemku
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
  • nebo kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám na opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy,
  • nebo volba „mikro“ energetického opatření
  • Prohlášení v případě, že starý kotel není jediným zdrojem tepla v domě
  • Fotodokumentace stávajícího kotle (identifikace místnosti, čitelné připojení na otopnou soustavu a na komínové těleso)

  Vyberte kraj pro uplatnění kotlíkové dotace


  Nyní je možné podat žádost o dotaci na nový zdroj tepla. Finanční prostředky stále nejsou vyčerpány.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Příjem žádostí stále trvá: 21. března 2016 do 29. prosince 2017
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Finanční alokace 23 700 000,- Kč
  • Schvalování žádostí do 30 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být do 9 ti měsíců od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • o dotaci lze žádat až PO realizaci nového zdroje a „mikro“ energetického opatření
  • lze žádat pouze na automatické zdroje spalující biomasu, biomasu/uhlí, TČ nebo plynový kondenzační kotel
  • nelze žádat na kotel na pevná paliva s ručním přikládáním
  • nelze žádat na kotel na pevná paliva pouze na uhlí
  • doložit fakturami spotřeby paliv v případě více zdrojů tepla v domě
  • nutnou přílohou je Potvrzení o oznámení prováděné rekonstrukce s razítkem podání u místně příslušného stavebního úřadu, ve kterém žadatel tomuto úřadu oznamuje přeměnu nebo instalaci nového ekologického topného zdroje.

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Praha*

   

  * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Příjem žádostí o dotaci od 30. 10. 2017. Nyní můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Blatná* - Blatná
  • České Budějovice* - České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hrdějovice, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Srubec, Zliv, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Planá
  • Český Krumlov* - Český Krumlov
  • Jindřichův Hradec* - Jindřichův Hradec
  • Milevsko* - Milevsko 
  • Písek* - Písek, Vrcovice 
  • Soběslav* - Soběslav, Veselí nad Lužnicí 
  • Strakonice* - Strakonice 
  • Tábor* - Bechyně, Sezimovo Ústí, Tábor 
  • Týn nad Vltavou* - Týn nad Vltavou 
  • Vodňany* - Vodňany

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Vyhlášení 3. výzvy 14. září 2017, příjem žádostí o dotaci od 16. října 2017Nyní můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí od 16. října 2017 přes elektronický systém
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Boskovice* - Boskovice
  • Brno* - Brno
  • Břeclav* - Břeclav, Lanžhot, Rakvice, Kostice, Valtice, Velké Bílovice
  • Bučovice* - Bučovice
  • Hodonín* - Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Mikulčice, Mutěnice, Ratíškovice
  • Hustopeče* - Hustopeče, Velké Pavlovice
  • Kyjov* - Kyjov, Bzenec, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vracov, Kostelec
  • Mikulov* - Mikulov
  • Pohořelice* - Pohořelice, Vranovice
  • Slavkov u Brna* - Slavkov u Brna, Holubice
  • Šlapanice* - Modřice, Moravany, Ostopovice, Podolí, Šlapanice, Újezd u Brna, Jiříkovice,
  • Rebešovice
  • Veselí nad Moravou* - Strážnice, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Blatnice pod Svatým Antonínkem,
  • Velká nad Veličkou
  • Vyškov* - Ivanovice na Hané, Vyškov, Drysice
  • Znojmo* - Znojmo
  • Židlochovice* - Židlochovice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Rajhrad, Žabčice, Popovice, Unkovice

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Příjem žádostí o dotaci od 30. 8. 2017. Nyní můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Karlovy Vary* - Karlovy Vary, Otovice

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí budou zveřejněny ve 2. pololetí 2017 a pak můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude od října 2017.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – 13. 2. 2017 od 8:00
  • Žádat lze pouze o kotel spalující výhradně biomasu nebo tepelná čerpadla
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Nutný výpis z registru obyvatel, výpis z katastru a snímek katastrální mapy
  • Alokace výzvy - 24 000 000 (188-200 žádostí)
  • Realizace výměny zdroje do 30. 11. 2017
  • Udržitelnost do 31.12.2023

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Pelhřimov* - Pelhřimov
  • Humpolec* - Humpolec
  • Třebíč* - Třebíč
  • Velké Meziříčí* - Velké Meziříčí

  * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí o dotaci budou zveřejněny na jaře roku 2018. Pak můžeme zahájit konkrétní kroky v přípravě žádosti. Nyní Vám můžeme připravit návrhy různých variant.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude na jaře 2018.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí asi na jaře 2018 přes elektronický systém
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do 10 ti měsíců od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky
  • Žádost je možné podat pouze elektronicky v systému DOTIS, následně doručit dokumenty na krajské pracoviště
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč: 

  • Dvůr Králové nad Labem* – Dvůr Králové nad Labem
  • Hořice* – Hořice
  • Hradec Králové* – Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město
  • Jaroměř* – Jaroměř
  • Jičín* – Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí
  • Náchod* – Česká Skalice, Náchod
  • Nová Paka* – Nová Paka
  • Nové Město nad Metují* – Nové Město nad Metují
  • Nový Bydžov* – Nový Bydžov

  * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

    

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí budou zveřejněny ve 2. pololetí 2017 a pak můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude od října 2017.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Česká Lípa* - Česká Lípa, Doksy, Mimoň
  • Liberec* - Liberec, Stráž nad Nisou
  • Nový Bor* - Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalice u České Lípy, Chotovice, Okrouhlá
  • Turnov* - Ohrazenice, Turnov

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Příjem žádostí o dotaci od 5. 9. 2017. Nyní můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Bílovec*
   • Bílovec, Jistebník, Studénka, Velké Albrechtice, Albrechtičky, Bílov, Bítov, Bravantice, Kujavy, Pustějov, Tísek, Slatina
  • Bohumín*
   • Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald
  • Bruntál*
   • Bruntál, Horní Benešov, Vrbno pod Pradědem
  • Český Těšín*
   • Český Těšín, Chotěbuz
  • Frenštát pod Radhoštěm*
   • Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Bordovice
  • Frýdek-Místek*
   • Baška, Brušperk, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Kozlovice, Krmelín, Lučina, Palkovice, Paskov, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Bruzovice, Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Kaňovice, Lhotka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Pražmo, Soběšovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice, Morávka, Krásná
  • Frýdlant nad Ostravicí*
   • Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Malenovice, Pržno, Pstruží, Čeladná, Ostravice
  • Havířov*
   • Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko
  • Hlučín*
   • Bohuslavice, Darkovice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Bělá, Děhylov, Dobroslavice, Závada
  • Jablunkov*
   • Bukovec, Hrádek, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písek, Bocanovice, Písečná, Dolní Lomná
  • Karviná*
   • Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava
  • Zábřeh*
   • Dubicko, Postřelmov, Zábřeh, Leština, Bohuslavice, Brníčko, Hrabová, Kolšov, Lesnice, Lukavice, Postřelmůvek, Rájec, Rovensko, Vyšehoří, Zvole

   

  * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí budou zveřejněny ve 2. pololetí 2017 a pak můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude od září 2017.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 30 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být do 9 ti měsíců od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky
  • Žádost se dá podat i v detašovaných pracovištích Krajského úřadu Olomouckého kraje v Šumperku a Jeseníku

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Hranice*
   • Bělotín, Hranice, Klokočí, Teplice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Jindřichov, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Polom, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Ústí, Všechovice, Zámrsky
  • Jeseník*
   • Jeseník, Lipová-lázně, Vidnava, Velká Kraš
  • Lipník nad Bečvou*
   • Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Dolní Újezd, Osek nad Bečvou, Bohuslávky, Dolní Nětčice, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Radotín, Soběchleby, Veselíčko
  • Litovel*
   • Litovel, Červenka, Náklo, Haňovice, Mladeč, Pňovice, Střeň
  • Mohelnice*
   • Loštice, Mohelnice, Moravičany, Palonín
  • Olomouc*
   • Bohuňovice, Doloplazy, Hlubočky, Hněvotín, Horka nad Moravou, Lutín, Majetín, Olomouc, Přáslavice, Skrbeň, Velká Bystřice, Velký Týnec, Bystrovany, Bělkovice-Lašťany, Dolany, Dub nad Moravou, Grygov, Křelov-Břuchotín, Libavá, Příkazy, Samotišky, Slatinice, Štěpánov, Těšetice, Tršice, Velký Újezd, Věrovany, Blatec, Bystročice, Hlušovice, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Liboš, Suchonice, Svésedlice
  • Prostějov*
   • Držovice, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Němčice nad Hanou, Olšany u Prostějova, Prostějov, Smržice, Určice, Bedihošť, Brodek u Prostějova, Čelechovice na Hané, Nezamyslice, Smržice, Určice, Vrbátky, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Čehovice, Čelčice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Mořice, Obědkovice, Pivín, Skalka, Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vranovice-Kelčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice
  • Přerov*
   • Brodek u Přerova, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Kojetín, Přerov, Radslavice, Rokytnice, Troubky, Bochoř, Tučín, Turovice, Kokory, Tovačov, Beňov, Bezuchov, Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, Dobrčice, Domaželice, Grymov, Hradčany, Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipová, Líšná, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Oplocany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice, Prosenice, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Radvanice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Stříbrnice, Sušice, Šišma, Uhřičice, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Želatovice
  • Šternberk*
   • Šternberk, Hnojice, Strukov, Štarnov, Žerotín
  • Šumperk*
   • Bludov, Rapotín, Sudkov, Šumperk, Vikýřovice, Dolní Studénky, Libina, Nový Malín, Olšany, Petrov nad Desnou, Bohutín, Dlouhomilov, Hrabišín, Chromeč
  • Uničov*
   • Uničov, Medlov, Šuvald, Troubelice, Újezd, Nová Hradečná, Želechovice
  • Zábřeh*
   • Dubicko, Postřelmov, Zábřeh, Leština, Bohuslavice, Brníčko, Hrabová, Kolšov, Lesnice, Lukavice, Postřelmůvek, Rájec, Rovensko, Vyšehoří, Zvole

   

  * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí o dotaci budou zveřejněny v létě roku 2018. Pak můžeme zahájit konkrétní kroky v přípravě žádosti. Nyní Vám můžeme připravit návrhy různých variant.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude od září 2018.
   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí asi v září 2018 přes elektronický systém
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do 10 ti měsíců od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky
  • Je možná předplatba dotace dodavateli (tzv. platba ex-ante nebo modifikovaná ex-ante)

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Česká Třebová* – Česká Třebová
  • Holice* – Dolní Roveň, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice
  • Chrudim* – Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Klešice, Skuteč
  • Králíky* – Králíky
  • Lanškroun* – Dolní Čermná, Horní Třešňovec, Lanškroun
  • Litomyšl* – Benátky, Cerekvice nad Loučnou, Dolní Újezd, Litomyšl, Sloupnice
  • Moravská Třebová* – Chornice, Linhartice, Moravská Třebová
  • Pardubice* – Bukovka, Čeperka, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany, Hrobice, Lázně Bohdaneč, Mikulovice, Moravany, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Ráby, Rohovládova Bělá, Rybitví, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Staré Ždánice
  • Polička* – Polička, Pomezí
  • Přelouč* – Břehy, Chvaletice, Kojice, Přelouč, Řečany nad Labem, Selmice, Trnávka, Zdechovice
  • Svitavy* – Svitavy
  • Ústí nad Orlicí* – Brandýs nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Libchavy, Sudislav nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
  • Vysoké Mýto* – Běstovice, Bučina, Choceň, Vysoké Mýto, Zámrsk, Zářecká Lhota
  • Žamberk* – Bystřec, Dlouhoňovice, Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Letohrad, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Verměřovice, Žamberk

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí budou zveřejněny ve 2. pololetí 2017 a pak můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude od října 2017.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Domažlice* - Domažlice
  • Horažďovice* - Horažďovice, Velké Hydčice
  • Klatovy* - Klatovy
  • Nýřany* - Horní Bříza, Líně, Nýřany, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, Zruč-Senec
  • Plzeň* - Plzeň
  • Přeštice* - Přeštice, Příchovice
  • Rokycany* - Hrádek, Rokycany, Kamenný Újezd
  • Stod* - Dobřany, Holýšov, Stod

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Vyhlášení 3. výzvy 31. 8. 2017, příjem žádostí o dotaci od 4. 10. 2017. Nyní můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno po obdržení rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP.
  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Benešov*
   • Benešov, Čerčany, Týnec nad Sázavou, Chářovice
  • Beroun*
   • Beroun, Králův Dvůr, Loděnice, Vráž, Zdice, Chrustenice, Tetín, Zadní Třebaň
  • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav*
   • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odolena Voda, Máslovice, Větrušice, Čelákovice, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jirny, Klecany, Květnice, Líbeznice, Měšice, Mochov, Nehvizdy, Přezletice, Šestajovice, Úvaly, Zdiby, Zeleneč, Bořanovice, Panenské Břežany, Podolanka, Radonice, Sibřina
  • Čáslav* - Čáslav
  • Černošice*
   • Holubice, Hostivice, Jinočany, Libčice nad Vltavou, Nučice, Roztoky, Rudná, Velké Přílepy, Zbuzany, Drahelčice, Chrášťany, Ořech, Černošice, Dobřichovice, Horoměřice, Jesenice, Průhonice, Řevnice, Statenice, Středokluky, Tuchoměřice, Vestec, Jíloviště, Kněževes, Kosoř, Únětice
  • Český Brod*
   • Český Brod, Bříství
  • Dobříš*
   • Dobříš, Stará Huť
  • Hořovice*
   • Hořovice, Komárov, Tlustice, Žebrák, Praskolesy
  • Kladno*
   • Brandýsek, Buštěhrad, Doksy, Hřebeč, Kamenné Žehrovice, Kladno, Libušín, Pchery, Stochov, Unhošť, Velká Dobrá, Vinařice, Cvrčovice, Dolany, Pletený Újezd, Stehelčeves, Svinařov, Třebusice, Velké Přítočno, Braškov, Kačice, Lány, Tuchlovice, Blevice, Dřetovice, Koleč, Kyšice, Lidice, Makotřasy, Malé Přítočno, Otvovice, Zákolany
  • Kolín*
   • Kolín, Kouřim, Pečky, Velký Osek, Dobřichov, Polepy
  • Kralupy nad Vltavou*
   • Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves, Veltrusy, Nová Ves, Dolany, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Postřižín, Újezdec, Úžice, Vojkovice, Všestudy, Zlončice, Zlosyň
  • Kutná Hora*
   • Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou
  • Lysá nad Labem*
   • Lysá nad Labem, Milovice, Starý Vestec
  • Mělník*
   • Dolní Beřkovice, Kly, Mělník, Hořín, Velký Borek, Byšice, Cítov, Horní Počaply, Liběchov, Lužec nad Vltavou, Býkev, Čečelice, Spomyšl, Tuhaň, Vraňany
  • Mladá Boleslav*
   • Benátky nad Jizerou, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Bradlec, Luštěnice, Dalovice, Hrdlořezy, Vinec
  • Mnichovo Hradiště* - Mnichovo Hradiště
  • Neratovice*
   • Libiš, Neratovice, Kostelec nad Labem, Obříství, Všetaty, Chlumín, Zálezlice
  • Nymburk*
   • Nymburk, Sadská
  • Poděbrady*
   • Libice nad Cidlinou, Poděbrady
  • Příbram*
   • Březnice, Podlesí, Příbram
  • Rakovník*
   • Nové Strašecí, Rakovník, Rynholec, Mšec, Mšecké Žehrovice
  • Říčany*
   • Kostelec nad Černými Lesy, Říčany
  • Sedlčany*
  • Slaný*
   • Slaný, Smečno, Velvary, Zlonice, Hrdlív, Černuc, Hospozín, Chržín, Kamenný Most, Kmetiněves, Knovíz, Neuměřice, Sazená, Uhy
  • Vlašim* - Vlašim

   

  * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí budou zveřejněny ve 2. pololetí 2017 a pak můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude od října 2017.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Bílina*
   Bílina, Hostomice, Světec, Hrobčice, Ledvice, Ohníč
  • Děčín*
   Benešov nad Ploučnicí, Děčín, Jílové, Ludvíkovice, Malšovice, Česká Kamenice
  • Chomutov*
   Chomutov, Jirkov, Spořice, Březno, Údlice, Bílence, Hrušovany, Nezabylice, Otvice, Strupčice, Všehrdy
  • Kadaň*
   Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chbany
  • Litoměřice*
   Bohušovice nad Ohří, Litoměřice, Štětí, Terezín, Žitenice, Miřejovice, Mlékojedy, Brozany nad Ohří, Hoštka, Píšťany, Velké Žernoseky, Žalhostice
  • Litvínov*
   Litvínov, Lom, Horní Jiřetín, Meziboří, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice
  • Louny*
   Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Lenešice, Louny, Postoloprty, Břvany, Chraberce, Obora, Výškov
  • Lovosice*
   Libochovice, Lovosice, Lhotka nad Labem, Čížkovice, Třebenice, Keblice, Klapý, Lukavec, Malé Žernoseky, Siřejovice, Sulejovice, Vchynice
  • Most*
   Most, Bečov, Braňany, Obrnice, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Patokryje, Polerady, Volevčice, Želenice
  • Podbořany*
   Podbořany
  • Roudnice nad Labem*
   Roudnice nad Labem, Straškov-Vodochody, Dobříň, Vědomice, Budyně nad Ohří, Mšené-lázně, Dušníky, Kleneč, Kyškovice, Mnetěš, Nové Dvory, Přestavlky, Račiněves, Vražkov
  • Rumburk* 
   Rumburk, Šluknov
  • Teplice*
   Bystřany, Dubí, Duchcov, Krupka, Novosedlice, Osek, Proboštov, Teplice, Zabrušany, Modlany, Újezdeček, Háj u Duchcova, Košťany, Jeníkov, Kladruby, Lahošť, Rtyně nad Bílinou
  • Ústí nad Labem*
   Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno, Chabařovice, Chlumec, Dolní Zálezly 
  • Varnsdorf*
   Varnsdorf
  • Žatec*
   Žatec, Nové Sedlo, Bitozeves, Blažim, Libočany, Staňkovice, Velemyšleves, Žiželice

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

  Podmínky další výzvy příjmu žádostí budou zveřejněny ve 2. pololetí 2017 a pak můžeme zahájit konkrétní kroky k přípravě žádosti.
  Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotaci bude od října 2017.

   

  Podrobnosti výzvy:

  • Podávání žádostí – datum upřesníme na základě vyhlášení
  • Žádost o dotaci můžeme podat za Vás nebo pomoci s její přípravou!
  • Schvalování žádostí do 90 dnů od podání žádosti
  • Realizace musí být doložena do termínu od schválení dotace

   

  Zvláštnosti:

  • V každé výzvě příjmu žádostí mohou být změněny formuláře, podklady a podmínky

   

  Seznam prioritních měst a obcí s dotací + 7 500 Kč:

  • Bystřice pod Hostýnem*
   Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Blazice, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Vítonice, Žákovice
  • Holešov*
   Holešov, Prusinovice, Bořenovice, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice
  • Kroměříž*
   Hulín, Chropyně, Kroměříž, Kvasice, Morkovice-Slížany, Skaštice, Bezměrov, Břest, Jarohněvice, Kyselovice, Lutopecny, Pravčice, Skaštice, Střížovice, Záříčí, Zlobice, Žalkovice
  • Luhačovice*
   Luhačovice, Slavičín
  • Otrokovice*
   Napajedla, Otrokovice, Tlumačov, Spytihněv, Žlutava, Bělov, Pohořelice
  • Rožnov pod Radhoštěm*
   Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Vidče, Zubří, Hutisko-Solanec
  • Uherské Hradiště*
   Boršice, Březolupy, Hluk, Jalubí, Kněžpole, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Staré Město, Topolná, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Velehrad, Zlechov, Modrá, Babice, Bílovice, Nedakonice, Huštěnovice, Sušice
  • Uherský Brod*
   Dolní Němčí, Nivnice, Uherský Brod, Bojkovice, Strání, Šumice, Vlčnov
  • Valašské Klobouky*
   Brumov-Bylnice, Nedašov, Štítná nad Vláří-Popov, Valašské Klobouky
  • Valašské Meziříčí*
   Kelč, Krhová, Poličná, Valašské Meziříčí, Zašová, Jarcová, Střítež nad Bečvou, Lešná, Branky, Choryně, Kladeruby, Mikulůvka, Oznice, Police
  • Vizovice*
   Slušovice, Veselá, Vizovice, Březová
  • Vsetín*
   Jablůnka, Vsetín, Halenkov, Hovězí, Karolinka, Lidečko, Nový Hrozenkov, Ratiboř, Bystřička
  • Zlín*
   Fryšták, Tečovice, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Březnice, Machová, Mysločovice, Racková, Sazovice

   * Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají města a obce v prioritním území.

   

  Internetové stránky kraje:

  Více informací naleznete zde...

Žádost o dotace zde

Vyřídíme za Vás žádost o dotaci na nový kotel, teplené čerpadlo nebo solární systém a zároveň jeho montáž provedeme kdekoliv v České republice. Úspěšně jsme realizovali přes 650 projektů pro kotlíkové dotace. Vyberte jak nás chcete kontaktovat.

Zavolejte našemu specialistovi

Chcete zpracovat dotaci? Nevíte si s něčím rady? Zavolejte našemu specialistovi!

+420 775 869 282
Rychlá žádost o dotaci

Chcete zpracovat dotaci? Nevíte si s něčím rady? Vyplňte jednoduchý formulář, zkontaktujeme vás zpět.

Žádost o dotaci

Projděte prosím následující jednoduché kroky a řekněte nám o své situaci. Vyplňte jen ty kroky které víte a chcete, ostatní můžete bez problému přeskočit. Do dvou pracovních dnů obdržíte odpovědi včetně návrhu instalace, případně Vás budeme kontaktovat pro doplnění údajů.

Vyberte charakter Vašeho domu

Jaký máte současný zdroj tepla?

Jakou máte roční spotřebu paliva, jakou máte teplnou ztrátu domu?

Chci nový zdroj tepla, jaký?

Chci termické solární panely pro ohřev vody, jaký rozsah?

Chci fotovoltaickou elektrárnu, jaký rozsah?

Chci rekuperační větrání, jaký typ?

Vaše kontaktní údaje
Zavoláme Vám

Nevíte si s něčím rady či se potřebujete na něco zeptat? Zanechte nám Váš telefon a my Vám zavoláme!

Informace o ochraně osobních údajů